วัตถุประสงค์

 1. บอกความหมายและลักษณะของความรุนแรงต่อเด็ก ความรุนแรงต่อผู้หญิง และความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวได้
 2. อธิบายสถานการณ์ปัญหา สาเหตุหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบจากปัญหาความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวได้
 3. บอกลักษณะและความเกี่ยวข้องของมายาคติ และเพศสภาวะกับความรุนแรงในครอบครัวได้
 4. อธิบายแนวทางการคุ้มครองสิทธิผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวและผู้ได้รับผลกระทบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัวได้

1.1 ลักษณะปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
  แบบทดสอบก่อนเรียน   บทเรียน   ความรู้เพิ่มเติม   แบบทดสอบหลังเรียน
คะแนน (ก่อนเรียน)     - คะแนน (หลังเรียน)     -
1.2 สถานการณ์ปัญหา สาเหตุและผลกระทบจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
  แบบทดสอบก่อนเรียน   บทเรียน   ความรู้เพิ่มเติม   แบบทดสอบหลังเรียน
คะแนน (ก่อนเรียน)     - คะแนน (หลังเรียน)     -
1.3 มายาคติและเพศสภาวะกับความรุนแรงในครอบครัว
  แบบทดสอบก่อนเรียน   บทเรียน   ความรู้เพิ่มเติม   แบบทดสอบหลังเรียน
คะแนน (ก่อนเรียน)     - คะแนน (หลังเรียน)     -
1.4 การคุ้มครองผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวและผู้ได้รับผลกระทบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  แบบทดสอบก่อนเรียน   บทเรียน   ความรู้เพิ่มเติม   แบบทดสอบหลังเรียน
คะแนน (ก่อนเรียน)     - คะแนน (หลังเรียน)     -


วัตถุประสงค์

 1. บอกลักษณะของสัญญาณบอกเหตุ และการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้
 2. บอกแนวทางการเฝ้าระวังและเตือนภัยความรุนแรงในครอบครัวในระดับชุมชนได้
 3. อธิบายกระบวนการและขั้นตอนในการคุ้มครองผู้ถูกกระทำและผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวได้
 4. บอกลักษณะการทำงานของทีมสหวิชาชีพกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้

2.1 การประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัว และสัญญาณบอกเหตุความรุนแรงในครอบครัว
  แบบทดสอบก่อนเรียน   บทเรียน   ความรู้เพิ่มเติม   แบบทดสอบหลังเรียน
คะแนน (ก่อนเรียน)     - คะแนน (หลังเรียน)     -
2.2 การเฝ้าระวังและเตือนภัยความรุนแรงในครอบครัวในระดับชุมชน
  แบบทดสอบก่อนเรียน   บทเรียน   ความรู้เพิ่มเติม   แบบทดสอบหลังเรียน
คะแนน (ก่อนเรียน)     - คะแนน (หลังเรียน)     -
2.3 กระบวนการรับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว
  แบบทดสอบก่อนเรียน   บทเรียน   ความรู้เพิ่มเติม   แบบทดสอบหลังเรียน
คะแนน (ก่อนเรียน)     - คะแนน (หลังเรียน)     -
2.4 กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทำและผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว
  แบบทดสอบก่อนเรียน   บทเรียน   ความรู้เพิ่มเติม   แบบทดสอบหลังเรียน
คะแนน (ก่อนเรียน)     - คะแนน (หลังเรียน)     -
2.5 การทำงานของทีมสหวิชาชีพกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
  แบบทดสอบก่อนเรียน   บทเรียน   ความรู้เพิ่มเติม   แบบทดสอบหลังเรียน
คะแนน (ก่อนเรียน)     - คะแนน (หลังเรียน)     -


วัตถุประสงค์

 1. บอกแนวทางการให้คำปรึกษาผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเบื้องต้นได้
 2. บอกแนวทางการประสานส่งต่อผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและผู้ได้รับผลกระทบ ได้
 3. วิเคราะห์กรณีศึกษาความรุนแรงในครอบครัว (กรณีที่ถูกกระทำเป็นผู้หญิงและเด็ก) ได้
 4. บอกแนวทางการให้ความช่วยเหลือโดยการทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพและกลุ่มสนับสนุนได้

3.1 การให้คำปรึกษาผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเบื้องต้น
  แบบทดสอบก่อนเรียน   บทเรียน   ความรู้เพิ่มเติม   แบบทดสอบหลังเรียน
คะแนน (ก่อนเรียน)     - คะแนน (หลังเรียน)     -
3.2 การปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือกรณีความรุนแรงในครอบครัว
  แบบทดสอบก่อนเรียน   บทเรียน   ความรู้เพิ่มเติม   แบบทดสอบหลังเรียน
คะแนน (ก่อนเรียน)     - คะแนน (หลังเรียน)     -
3.3 กรณีศึกษาความรุนแรงในครอบครัว ที่สามีกระทำต่อภรรยา
  แบบทดสอบก่อนเรียน   บทเรียน   ความรู้เพิ่มเติม   แบบทดสอบหลังเรียน
คะแนน (ก่อนเรียน)     - คะแนน (หลังเรียน)     -
3.4 กรณีศึกษาความรุนแรงในครอบครัว ที่ผู้ถูกกระทำเป็นเด็ก
  แบบทดสอบก่อนเรียน   บทเรียน   ความรู้เพิ่มเติม   แบบทดสอบหลังเรียน
คะแนน (ก่อนเรียน)     - คะแนน (หลังเรียน)     -