บทเรียน 3.1 การให้คำปรึกษาผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเบื้องต้นทำแบบทดสอบ