บทเรียน 3.2 การปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือกรณีความรุนแรงในครอบครัวทำแบบทดสอบ