บทเรียน 3.4 กรณีศึกษาความรุนแรงในครอบครัว ที่ผู้ถูกกระทำเป็นเด็กทำแบบทดสอบ