บทเรียน 1.4 การคุ้มครองผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวและผู้ได้รับผลกระทบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทำแบบทดสอบ