บทเรียน 2.1 การประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัว และสัญญาณบอกเหตุความรุนแรงในครอบครัวทำแบบทดสอบ