บทเรียน 2.4 กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทำและผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวทำแบบทดสอบ