บทเรียน 2.5 การทำงานของทีมสหวิชาชีพกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทำแบบทดสอบ