แบบฟอร์ม ขอข้อมูล ก่อนเข้าระบบ E-Learning
เราจะใช้ email ของท่านเป็น login ในการเข้าสู่ระบบ เพื่อป้องกันท่านลืม login
กรุณาระบุ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ (หากท่านลืม password กรุณาแจ้ง admin : เราจะส่ง password ใหม่ไปให้ทาง email)

เหตุผลที่สนใจศึกษาเรื่องนี้
  • หลังจากท่านกรอกข้อมูล และกด “ตกลง” ท่านสามารถเข้าใช้งาน login/password ได้ทันที
  • กรุณาศึกษาและทำแบบทดสอบให้ครบทั้ง 12 ชุดภายใน 90 วัน เมื่อท่านทำแบบทดสอบครบและคะแนนผ่านท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร
    (เป็น .pdf สามารถปริ้นเองได้)